Hvorfor har du skrevet denne boken?

Jeg ville ta tilbake tiden i klasserommet. Spiralprinsippet, den hurtige gjennomgangen av hvert område i matematikken, gikk på bekostning av tid til å trene på ferdighetene og forståelsen, og til å anvende den matematikken vi hadde lært. Stresset og presset ble så stort at mange elever fikk matematikkvegring. De gruet seg til matematikktimen. Jeg synes matematikk er gøy og det var det jeg ville formidle til elevene mine, men med spiralprinsippet ble det mye tavleundervisning for å rekke igjennom pensum. Dette ønsket jeg ikke. I 2003 gikk jeg derfor i gang med et pilotprosjekt ved Fløysbonn ungdomsskole i Oppegård kommune. Hovedmomentene for 8.-10. klasse omarbeidet jeg slik at elevene i løpet av en tre års periode hadde vært igjennom 9 emner. I hvert emne hadde jeg slått sammen pensum fra 8.-10. klasse. Det fantes ikke noe læreverk som la opp til emnebasert undervisning, derfor måtte jeg lage alt materialet selv. Som et resultat av dette er KodeX er blitt til.


Hva er nytt ved dette læreverket?

Læreverket toner ned spiralprinsippet. Det er emnebasert, med fire emner hvert år, der ett emne går igjen i alle tre årene. Den siste boken i 10. klasse har også et eget emne med repetisjon og øvelse til muntlig og skriftlig eksamen. Emnene bygger på og i hverandre akkurat som delmålene i læreplanen. Det er for eksempel viktig med en god tallforståelse før man utforsker algebra. Tall og tallære er derfor i 8. klasse, mens algebra er lagt til 9. klasse, når elevene som regel er mer modne. For at elevene skal bli bevisste på når det er hensiktsmessig å bruke de ulike hjelpemidlene, er det ikke et ikon som viser hvor og når de skal bruke forskjellige hjelpemidler som pc eller kalkulator. Bøkene inneholder også avtaltoppgaver. Dette er annerledes oppgaver som elevene kan velge i samråd med læreren. Blant disse oppgavene finnes tverrfaglige oppgaver, teknologi & design-oppgaver, oppgaver som krever arbeid ved datamaskin, spill etc.

Hvordan imøtekommer læreverket føringene i læreplanen?

Kunnskapsløftet formidler at det skal være tydelig progresjon med ingen direkte gjentagelser av mål, mindre tematetthet og balansegang mellom tabellkunnskap og helhetlig matematisk kompetanse. De grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og bruk av digitale verktøy skal ivaretas. Det skal også kunne måles i hvilken grad målene er nådd. KodeX møter disse kravene fra læreplanen med blant annet færre emner per år. De åtte kompetansene som gir grunnlaget for en helhetlig matematisk kompetanse, samt de grunnleggende ferdighetene, er integrert i metodene i bøkene og i et rikt utvalg av oppgaver. Delemne- og emneprøvene i ressurspermen gir elevene en mulighet til å se om de har nådd målene i hvert emne.


Hva synes du om tilbakemeldingene fra skolene så langt?

Enkelte lærere syntes bøkene til 8. klasse ble litt for teksttunge. Dette har jeg gjort noe med i 9. klasse bøkene. For øvrig er mye av tilbakemeldingene om teksttunge oppgaver blitt byttet ut med positiv respons på at oppgavene er virkelighetsnære, elevene kjenner seg igjen i oppgavene. Det gjør matematikken meningsfull for dem. Andre tilbakemeldinger jeg har fått av brukere av bøkene, er at det er mye varierte oppgaver og moro med de matematiske diskusjonene og aktivitetene, avtaltoppgavene og spillene.


Noen råd og tips til lærere som skal bruke verket?

Bruk god tid og ikke stress med hvert emne. Elever lærer i forskjellig tempo og på forskjellige måter, derfor er de forskjellige læringsstrategiene ivaretatt i læreverket. Bruk konkretiseringsmateriale, diskuter matematikk og bruk spill som innøvingsaktivitet der det er mulig, men husk å dra linjene til matematikkemnet
etterpå. Matematikk er moro og det skal det være.